Bugun...“Enerjideki tahribatın faturası halka ödetiliyor”

Adana’da 14-15-16 Aralık 2017 tarihlerinde EMO Adana Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen TMMOB 11. Enerji Sempozyumu sonuç bildirgesi yayımlandı

facebook-paylas
Tarih: 05-02-2018 10:30

“Enerjideki tahribatın faturası halka ödetiliyor”

ADANA - TMMOB adına Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) düzenlediği ve EMO Adana Şubesi’nin ev sahipliği yaptığı TMMOB 11. Enerji Sempozyumu’nun Sonuç Bildirgesi yayımlandı. EMO Adana Şube Başkanı Mehmet Mak, bildirgede, enerji alanındaki özelleştirme, serbestleştirme politikalarının dışa bağımlılığı artırdığı, kamusal denetimi ortadan kaldırdığı ve çevre tahribatına yol açtığı vurgulanırken, plansızlığın ülke kaynaklarının israfına sebep olduğu, faturanın ise halka ödetildiğinin belirtildiğini kaydetti.

Mak, bildirgede, “TMMOB; sermayenin kendini yeniden üretmek ve ekonomik büyümenin gerektirdiği sınırsız pazar arayışına çare bulmak için geliştirdiği, doğanın finansallaştırılması ve dünya ölçeğinde toprak, hava, su dahil tüm canlıların metalaştırılmasına karşı mücadele vermektedir” denildiğini aktardı.
SONUÇ BİLDİRGESİ
Adana’da 14-15-16 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleşen TMMOB 11. Enerji Sempozyumu sonuç bildirgesi şöyle:

“TMMOB Enerji Sempozyumları; sermaye çevreleri ve iktidarın propaganda kürsüleri olan toplantıların aksine enerjinin; siyasal, sosyal ve ekonomik düzlemlerde ele alındığı, ulusal ölçekte düzenli olarak gerçekleştirilen en önemli bağımsız etkinlik olma niteliği taşımaktadır. Bu özelliğin getirdiği sorumluluğun da bilinciyle, TMMOB Enerji Sempozyumları; enerji alanının tüm bileşenlerinin kendilerini ifade edebildiği, konuların birey ve toplum yaşamını etkileyen her türlü yönleriyle, farklı uzmanlık alanlarından katılımlarla değerlendirildiği ve somut sonuçlar üretilerek bunların kamuoyu ile paylaşıldığı demokratik kürsüler olarak hizmet vermiştir.

Bu anlayışla 1996`dan beri yapılmakta olan TMMOB Enerji Sempozyumlarının on birincisi olan Sempozyumumuzun ana teması "Enerjinin Geleceği" olarak belirlenmiştir. Üç gün boyunca, 502 kişinin izlediği Sempozyumda 37 konuşmacının katılımıyla 6 oturum, 2 panel ve 3 özel konuşma gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda enerji yatırımlarının, topluma, insan sağlığına ve çevreye etkileri tartışılmış; enerji, sürdürülebilirlik, planlama ve ekonomi çerçevesinde değerlendirilmiş ve bu konuda önceliklerin neler olması gerektiği irdelenmiştir. Adana ve çevresindeki yerel enerji sorunları, yenilenebilir enerji kaynakları ile bu alanlardaki teknolojik gelişmeler ve enerji kooperatifleri oturumlardaki diğer alt başlıklar olmuştur. Gerçekleşen özel konuşmalarda enerji; savaş, küresel ekonomik ilişkiler ve yenilikçilik bağlamlarında da ele alınmıştır. Panellerde ise enerjide planlama, uygulama ve bunların sonuçları konuşulmuş ve sempozyumun ana teması da olan enerjinin geleceği konusu masaya yatırılmıştır.

DOĞAL KAYNAKLAR VE MÜHENDİSLİĞİN ÖNEMİ
Dünyada bugün büyük bölümü Afrika`da olmak üzere 1.2 milyar kişinin elektrikten; 2-3 milyar kişinin de ısınma ve pişirmede modern enerji kaynaklarından yoksun olduğu bilinmektedir. Enerji, insanın çağdaş bir yaşam sürdürebilmesi için vazgeçilemez unsurdur ve TMMOB enerjiyi bir insan hakkı olarak kabul etmektedir. Bu hakkın elde edilmesi ve kullanılmasında bilim ve teknik en önemli girdilerdir. Doğal kaynakların insan ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürülmesi çabası olarak da mühendislik faaliyetleri, enerji alanında önemli yer tutmaktadır. Bu çabanın dünya ve insanlığın ortak geleceğini güvenceye alacak biçimde sürdürülmesi TMMOB`nin başat önceliklerindendir.

ENERJİ TİCARİ META HALİNE GETİRİLDİ
Enerji, küresel kapitalizmin, hükümetleri değiştiren, uluslararası ilişkilere yön veren, savaşlara ve büyük insani yıkımlara yol açan en önemli yatırım ve faaliyet alanlarından biridir. Uluslararası sermaye sürdürülebilir kalkınma söylemi altında, dünya genelinde enerji üretim ve tüketimini belirlemekte ve kendi çıkarları doğrultusunda kaynak paylaşımına şekil vermektedir. Türkiye`de 1980`li yıllardaki neoliberal dönüşümle temelleri atılan ve 2002`den sonra en etkin şekilde uygulanan özelleştirme, serbestleştirme gibi enerji arzını kamu hizmeti niteliğinden uzaklaştıran ve enerjiyi tam bir ticari meta haline getiren politikalar dışa bağımlılığı arttırmış, kamusal denetimi ortadan kaldırmış, kaynakların plansız ve denetimsiz bir biçimde kullanımına ve çevre tahribatına yol açmıştır. AKP İktidarı boyunca, birinci enerji arzında ithal kaynakların payı -yani "yerli ve milli" olmayan kaynakların payı- her geçen yıl daha da artmış, 2002-2016 döneminde bu pay yüzde 68`lerden yüzde 76`lara çıkmıştır. Plansızlığa bağlı olarak enerji yatırımları öyle bir noktaya gelmiştir ki, örneğin bugün mevcut olan elektrik kurulu gücü, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi`nin (TEİAŞ) 10 yıllık talep tahmin raporunda belirlenen 2026 yılı ihtiyacının bile üzerindedir. Plansızlık ülke kaynaklarının israfına sebep olmakta, faturası ise halka ödetilmektedir.

KAMU (HALK) İNİSİYATİFİ ESAS OLMALIDIR
Sempozyum bildirilerinde "enerjinin yeterli, sürekli, kaliteli, çevreye zarar vermeyen ve ucuz olarak topluma sunulabilmesi için" bir kamu hizmeti olarak kabul edilmesi ve enerjinin temini ile kullanıma sunumunda kamu (halk) inisiyatifinin esas olması gerektiği konusunda geniş görüş birlikteliği ortaya çıkmıştır. Enerji alanının serbest piyasanın iradesine terk edilmesi ve plansızlık, yıkıcı sonuçlara yol açmaktadır. Kamusal çıkarı esas alan, doğaya ve çevreye en az zarar veren, yerli ve yenilenebilir kaynakları önceleyen, enerjiyi verimli kullanan, enerji yoğun yerine teknoloji yoğun bir ekonomik modeli benimseyen, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla bir planlama yapılması gerektiği en önemli kriter olarak ortaya çıkmaktadır. Planlama, uygulamaya yön verecek, tüm kesimler için bağlayıcı ve yol gösterici temel bir tercih olmalıdır. Planlama yapılırken ilgili kamu kurumlarının yanı sıra, yerel yönetimler, üniversiteler, bilimsel araştırma kurumları, meslek odaları, uzmanlık dernekleri, sendikalar, çevre, sağlık ve tüketici örgütlerinin etkin ve işlevsel katılımlarının sağlanması gerekliliği, Sempozyumda vurgulanan temel konulardan birisi olmuştur.

KÜRESEL ISINMAYA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE VERİLMELİDİR
Tüm dünyada sermaye birikimini arttırmak için, doğal kaynaklar, madenler, SİT alanları, tarımsal araziler, içme suları ve ormanlar yok edilmekte, küresel ısınma ve çölleşme ile radyoaktif sızıntılar sürmekte, genetik çeşitliliğin bozulması ile canlı türleri giderek azalmaktadır. TMMOB; sermayenin kendini yeniden üretmek ve ekonomik büyümenin gerektirdiği sınırsız pazar arayışına çare bulmak için geliştirdiği, doğanın finansallaştırılması ve dünya ölçeğinde toprak, hava, su dahil tüm canlıların metalaştırılmasına karşı mücadele vermektedir. Enerji üretimi için kullanılan fosil yakıtların ve özellikle kömürün sera gazı salınımını yükselterek iklim değişikliğine yol açan nedenlerden biri olduğu tüm dünya tarafından kabul edilmiştir. Dünya`daki pek çok ülke, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri küresel ısınmaya karşı birlikte mücadele vermektedir. Türkiye de üzerine düşen sorumluluğu almalı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve iklim değişikliğinin önlenmesi için geliştirilmiş tüm uluslararası anlaşmalara uymalıdır. Fosil yakıt tüketimini azaltılarak çevreye duyarlı, temiz yenilenebilir enerjiye ağırlık vermelidir.

Fukuşima felaketi ile nükleer santralların ölümcül tehlikesiyle bir kez daha karşı karşıya kalan dünyada, enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji başta olmak üzere diğer kaynaklara yönelim artarken Türkiye, Akkuyu Nükleer Santralı için üretim lisansı vermiştir. Kendi topraklarında yabancı bir devletin yap işlet modeli ile nükleer santral kurmasına izin veren ilk ülke olmamıza yol açacak, dışa bağımlılığı artıracak ve pahalı elektrik satın almasına sebep olacak, ne enerji ihtiyacı, ne ulusal çıkarlar, ne de ekonomik gerekçelerle kabul edilebilir hiçbir yanı bulunmayan bu nükleer santral macerasından derhal vazgeçilmelidir. TMMOB 11. Enerji Sempozyumu`nda kürsüye çıkan yöre halkı temsilcileri de, bölgelerinde nükleer santral istemediklerini, termik santral yoğunlaşmasına da itiraz ettiklerini ifade etmişlerdir.

SEMPOZYUM, ENERJİDEKİ TARTIŞMALARA IŞIK TUTMAKTADIR
Enerji konusunu tartışırken; planlama, kaynakların doğru kullanımı ve toplumsal yarar ekseninde, üretilen enerjinin adil paylaşımı meselesine geçmişten bugüne vurgu yapmak ve enerjinin geleceği için çözümler üretmek üzere tarihsel bir sorumlulukla bu Sempozyumu gerçekleştirdik. Sempozyumda Türkiye`deki bugünkü durum değerlendirilerek, enerji alanında üretimden tüketime şeffaflığı, katılımcılığı, özerk kamu denetimini, toplum çıkarlarını ve çevreyi temel alan bir planlama anlayışının benimsenmesinin enerjinin geleceği için çok önemli olduğu ortaya konmuştur. Enerjinin temel bir insan hakkı olduğunun bilinciyle düzenlenmiş olan TMMOB 11. Enerji Sempozyumu`nda ortaya çıkan önerilerin uygulayıcılara yön göstermesini ve enerji alanındaki tartışmalara katkı sunmasını diliyoruz.

 Kaynak: www.ikrarhaber.com
FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Guncel Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Medipol Başakşehir 22 14 4 4 41 21 46 +20
2 Galatasaray 22 14 6 2 47 27 44 +20
3 Fenerbahçe 22 12 2 8 44 24 44 +20
4 Beşiktaş 22 11 3 8 41 21 41 +20
5 Kayserispor 22 9 5 8 30 25 35 +5
6 Sivasspor 22 10 8 4 30 33 34 -3
7 Trabzonspor 22 8 5 9 36 32 33 +4
8 Göztepe 22 9 7 6 35 35 33 0
9 Kasımpaşa 22 8 9 5 34 37 29 -3
10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 24 28 28 -4
11 Bursaspor 22 7 9 6 31 28 27 +3
12 Akhisarspor 22 7 9 6 28 34 27 -6
13 Gençlerbirliği 22 6 9 7 29 35 25 -6
14 Antalyaspor 22 6 10 6 26 39 24 -13
15 Atiker Konyaspor 22 5 11 6 23 30 21 -7
16 Aytemiz Alanyaspor 22 6 13 3 34 43 21 -9
17 Osmanlıspor FK 22 5 13 4 31 43 19 -12
18 Karabükspor 22 3 16 3 15 44 12 -29
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 23 13 5 5 47 30 44 +17
2 Ümraniyespor 23 12 6 5 36 22 41 +14
3 MKE Ankaragücü 23 11 5 7 32 22 40 +10
4 Gazişehir Gaziantep FK 23 10 5 8 39 18 38 +21
5 İstanbulspor 23 11 7 5 26 22 38 +4
6 Altınordu 23 10 7 6 35 28 36 +7
7 Boluspor 23 10 9 4 30 22 34 +8
8 Elazığspor 23 9 7 7 30 26 34 +4
9 Adanaspor 23 9 8 6 27 34 33 -7
10 Giresunspor 23 8 8 7 28 26 31 +2
11 Balıkesirspor Baltok 23 9 8 6 39 37 30 +2
12 BB Erzurumspor 23 7 7 9 27 26 30 +1
13 Samsunspor 23 6 7 10 22 28 28 -6
14 Eskişehirspor 23 8 9 6 41 37 27 +4
15 Adana Demirspor 23 6 11 6 28 34 24 -6
16 Denizlispor 23 6 12 5 24 33 23 -9
17 Manisaspor 23 7 14 2 25 39 14 -14
18 Gaziantepspor 23 1 18 4 9 61 4 -52
Takım O G M B A Y P AV
1 Menemen Belediyespor 23 17 4 2 48 15 53 +33
2 Afjet Afyonspor 23 15 2 6 46 19 51 +27
3 Hatayspor 23 15 4 4 36 11 49 +25
4 Sivas Belediyespor 23 13 3 7 37 17 46 +20
5 Keçiörengücü 23 13 6 4 55 25 43 +30
6 İnegölspor 23 12 4 7 36 27 43 +9
7 Sancaktepe Belediyespor 23 11 4 8 33 19 41 +14
8 Sarıyer 23 11 9 3 34 27 36 +7
9 Kastamonuspor 1966 23 10 10 3 35 28 33 +7
10 Tokatspor 23 8 8 7 25 31 31 -6
11 Etimesgut Belediyespor 23 8 10 5 24 28 29 -4
12 Eyüpspor 23 7 12 4 32 44 25 -12
13 Amed Sportif 23 7 10 6 29 31 24 -2
14 Bucaspor 23 6 12 5 28 39 20 -11
15 Tuzlaspor 23 5 14 4 26 42 19 -16
16 Bodrumspor 23 4 13 6 17 35 18 -18
17 Kocaeli Birlikspor 23 2 18 3 17 49 6 -32
18 Mersin İdmanyurdu 23 1 22 0 11 82 9 -71
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 23 16 2 5 41 12 53 +29
2 Bayrampaşa 23 11 4 8 27 18 41 +9
3 Düzcespor 23 11 6 6 24 22 39 +2
4 Bayburt Grup Özel İdare 23 10 5 8 30 21 38 +9
5 Kemerspor 2003 23 9 5 9 39 30 36 +9
6 Halide Edip Adıvar SK 23 8 4 11 31 22 35 +9
7 Batman Petrolspor 23 8 5 10 27 18 34 +9
8 Ofspor 23 9 8 6 27 20 33 +7
9 Erbaaspor 23 8 6 9 29 24 33 +5
10 Kozan Belediyespor 23 8 10 5 28 31 29 -3
11 Yomraspor 23 7 10 6 17 29 27 -12
12 Bergama Belediyespor 23 7 12 4 22 34 25 -12
13 Yeni Altındağ Bld. 23 6 11 6 24 32 24 -8
14 Çanakkale Dardanel SK 23 5 10 8 26 33 23 -7
15 12 Bingölspor 23 5 10 8 20 30 23 -10
16 Çatalcaspor 23 5 11 7 18 27 22 -9
17 Erzin Belediyespor 23 6 13 4 17 32 22 -15
18 Orhangazi Belediyespor 23 3 10 10 20 32 19 -12
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
23.02.2018 20:00 Galatasaray - Bursaspor
23.02.2018 20:00 Teleset M. Akhisarspor - Atiker Konyaspor
24.02.2018 16:00 Kayserispor - Kasımpaşa
24.02.2018 19:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
25.02.2018 13:30 Osmanlispor FK - Antalyaspor
25.02.2018 16:00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor
25.02.2018 19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
25.02.2018 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
20.02.2018 19:00 Gaziantepspor 0 - 1 Altınordu
20.02.2018 16:00 Ç.Rizespor 3 - 0 Balıkesirspor
20.02.2018 16:00 Samsunspor 1 - 1 Ankaragücü
21.02.2018 16:00 Denizlispor 2 - 0 Umraniyespor
21.02.2018 19:00 Elazığspor 2 - 1 Giresunspor
21.02.2018 19:00 İstanbulspor 1 - 0 Manisaspor
21.02.2018 16:00 Eskişehirspor 1 - 4 Gaziantep Bykşhr Bld.
22.02.2018 19:00 Adanaspor 1 - 0 Adana D.Spor
22.02.2018 16:00 Boluspor 1 - 1 Erzurum BB
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
24.02.2018 13:30 Hatayspor - Tuzlaspor
24.02.2018 13:30 İnegölspor - Sarıyer
24.02.2018 13:30 Sancaktepespor - Kocaeli Birlik Spor
25.02.2018 13:30 Afjet Afyonspor - Etimesgut Belediyespor
25.02.2018 13:30 Kastamonuspor - Menemen Bld.
25.02.2018 13:30 Keçiörengücü - Bodrumspor
25.02.2018 13:30 Tokatspor - 4 Eylül Bld.
25.02.2018 13:00 Amed Sportif - Eyüpspor
25.02.2018 13:30 Mersin İ.Y. - Bucaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
24.02.2018 13:30 Bayrampaşa - Erzin Belediyespor
24.02.2018 13:30 Bergama Belediyespor - Erbaaspor
25.02.2018 13:30 Yomraspor - Orhangazispor
25.02.2018 13:30 Bayburt Genclikspor - Halide Edip Adivar Spor
25.02.2018 13:30 Kozan Belediyespor - Ofspor
25.02.2018 13:30 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Yeni Altindag Belediyespor
25.02.2018 13:30 Batman Pet. - Dardanelspor
25.02.2018 13:30 Catalcaspor - Duzcespor
25.02.2018 13:30 Tekirova Bld. - 12 Bingolspor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI